Komentar Anda

Latihan Soal PTS Bahasa Sunda Kelas 7 Semester 1 2020 dan Jawabannya

Latihan Soal PTS Bahasa Sunda Kelas 7 Latihan Soal PTS Bahasa Sunda Kelas 7 Semester 1 2020 dan Jawabannya Pada kesempatan kali ini Ilmuguru.org ingin memberikan informasi mengenai Contoh Soal Latihan UST/PTS Semester 1 Kurikulum 2013 Tahun ini.

Latihan Soal PTS Bahasa Sunda Kelas 7 Semester 1 2020 dan Jawabannya yang kami bagikan ini sudah dalam unsur HOTS, PPK, Literasi dan 4C dari revisi akhir kurikulum 2013.

Pada artikel kali ini kami bertujuan untuk menjadi sarana belajar bagi para siswa yang duduk di bangku Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang sebentar lagi akan menghadapi Penilaian Tengah Semester (UTS/PTS).

Ingat Soal ini hanya untuk latihan saja, Ada atau tidaknya dalam ulangan yang sebenarnya, kami tidak bisa bertanggung jawab. Silahkan simak Soal UTS/PTS Bahasa Sunda Kelas 7 Semester Ganjil berikut ini.

Wacana Pikeun soal nomer 1-5
Hayam Kongkorongok Subuh
Kacaritakeun jaman baheula aya oray naga geus lila ngalamun hayang nyaba ka kahiyangan. Unggal isuk eta oray teh osok dangdan mapantes maneh. Tapi keukeuh teu ngarasa ginding lantaran teu boga perhiasan, mangkaning arek ngadeheus ka dewa.

Sanggeus mikir manehna inget ka sobatna sakadang titinggi, maksudna arek nginjeum tanduk ka sakadang jago haritamah jago teh aya tandukan menta di anteur ka titinggi. Sanggeus aprok dicaritakeun sakabeh pamasalahan naga ka jago. Maksudnamah nginjeum tanduk ka jago, engke dianteurkeuna deui ku sakadang titinggi cak sakadang naga.

Hayam jago teu nembalan lantaran apal jahat jeung licikna naga. Lila-lila naga ngarayu, jago oge merekeun tandukna ka sakadang naga. Cak naga ka jago “engke tandukna dibalikeun deui dianteurkeun ku titinggi samemeh balebat, lamun balebat can balik wae bisi kaula poho ngawangkong jeung dewa, anjeun mere tanda weh kongkorongok sing tarik.”

Geus kitumah jung weh naga jenug titinggi the arindit. Isukna samemeh balebat hayam jago kongkorongok satakerna. Sakali dua kali titinggi teu datang wae, terus jago teh kongkorongok sababaraha kali deui, tapi tetep titinggi teu dating keneh bae. Nepi ka brayna berang titinggi teu datang-datang.

“Keun sugan cenah peuting engke” pok hayam teh. Tapi weleh ditunggu nepi kasubuh titinggi teu dating keneh wae. Pohara ambekna hayam jago nepi ka nyancam lamun titinggi dating arek di pacok nepikeun ka paehna.

Ti harita hayam jago teh tiap-tiap subuh kongkorongok sarta mun papanggih jeung titinggi sok langsung dipacok nepi ka paehna, males pati dumeh kungsi ngabobodo.

1. Palaku utama dina éta dongéng....

A. Oray naga
B. Dewa
C. Titinggi
D. Hayam
2. Carita dongéng diluhur ka asup kana golongan dongéng.......
A.Sasakala
B. Babad
C. Fabél
D. Mite
3. Basa sunda anu digunakeun dina dongéng diluhur nyaéta...
A. Basa lemes
B. Basa kasar
C. Basa loma
D. Basa Sopan
4. Watek oray naga téh....
A. Bageur
B. Jahat
C. Pelit
D. Sopan
5. Judul dongéng diluhur nyaéta.....
A. Hayam kongkorongok subuh
B. Kisah hayam jeung baturna
C. Carita oray naga
D. Oray naga jeung hayam
6. Anu kaasup carita sasakala ,dihandap ieu iwal……
A. Situ bagendit
B. Talaga warna
C. Maung panjalu
D. Sakadang peucang
7. Omongan dua jalma atawa lewih bari silih tempal nyaéta...........
A. Paguneman
B. Caritaaan
C. Ngabandungan
D. Ngajenan
Paguneman Pikeun soal nomer 8-9

Dimas : “Sampurasun !”
Leo : “.....”
Dimas : “Rék kamana euy, meni rurusuhan kitu?”
Leo : “Ieu Dim, rék euli uyah di titah ku Ema.”
Dimas : “Ari sugan téh rék ka mana.”
Leo : “Yu dim ah, Bisi Ema nungguan euy.”
Dimas : “....”

8. Paguneman di luhur teh ngagunakeun basa …….
A.Kasar
B. Hormat
C. Lemes
D.Loma
9. Kecap atawa kalimah anu pantes pikeun ngalengkepan paguneman di luhur, nyaéta...
A. Euy, Ka mana
B. Mangga, Rampés
C. Rampés, Enya atuh
D. Rampéa, Ka mana
10. Kalimah ieu di handap tatakrama basa nu merenah nyaeta …
A.Abdi mah parantos tuang
B. Pa Angga wangsul ti payun
C. Terang henteu kamari aya supa
D. Pa Usman nembe sumping ti Jakarta
11. Pungsi bewara atawa wawaran teh diantarana pikeun …
A.Nepikeun niat hade kalayan sopan
B. Nepikeun informasi ka balarea
C. Nepikeun kahayang ka batur
D. Mangaruhan babaturan deukeut
12. Jumlah aksara vokal dina basa sunda aya ….
A. 5
B. 4
C.7
D. 8
13. Istilah dina basa Indonesia nu mibanda harti sarua jeung kecap wawaran teh nyaeta ….
A. Berita
B. Presenter
C. Pengumuman
D. Reporter
14. Naek turunna lagu atawa wirahma nyarita waktu nepikeun wawaran disebut …
A. Lentong
B. Volume
C. Lafal
D. Rengkak
15. Ieu dihandap conto kalimah anu ngagunakeun gaya basa mijalma, nyaéta...
A. Pa, punten abdi bade ka pengker
B. Béntang ting kariceup di langit
C. Pun biang parantos ngantunkeun
D. Langlayangan téh ngapung ka luhur
16. Conto-conto kecap sifat aya dina bagian....
A. Pinter, buku, maca
B. Geulis, galak, motor
C. Kotor, soméah, cageur
D. Guru, dokter, ustad
17. Ieu di handap conto kecap anu patali jeung sora sasatoan, nyaéta...
A. Cula, tanduk
B. Jajangkar, pelung
C. ngagaur,kongkorongok
D. Ngagerem, pamatil
18. Ieu di handap mangrupa aksara vokal dina basa sunda, nyaéta...
A. a,i,u, é,o,e,eu
B. a, i,u, é,o,e,ue
C. a,i,u, é,oe,e,eu
D. a,i,u, é,o,eo,eu
19. Nyieun karangan pangalaman mah teu bisa diwangwang atawa papapantes, tapi kudu dumasar …….
A. Data ti babaturan atawa ti kolot anu loba pangalaman
B. Data anu nyata, anu kungsi katempo atawa kaalaman
C. Kanyataan di lapangan atawa anu karasa ku urang
D. Naon wae anu dipikaresep ku urang atawa ku batur
20. Ieu di handap conto kecap anu geus dirarangkénan tengah -in- nyaéta....
A. Pinter
B. Sinatria
C. Bintang
D. pamingpin
21. “Buku anu beureum éta sarua siga anu abdi”
Dina kalimah diluhur anu kaasup kecap pangantet kecap………….
A. Buku
B. Sarua
C. Siga
D. Anu
Wacana Pikeun soal nomer 22-23
Basa poe mingggu ,kuring ulin kakebon binatang,inditna sakulawarga ,da adi-adi kuring oge harayangen milu. Barungaheun pisan katenjona adi-adi teh, mamah sasadiaan timbel dipurakna engke lamun geus cape kukurilingan nempoan sasatoan. Daharna cenah sok ngariung handapeun tangkal kai.Kuring atoh we nu aya nya bias ulin,nya bakal dahar rewog.Wah kacipta resepna!

22. Saha nu nyaritakeun pangalaman diluhur…………
A. Mamah
B. Pangarang
C. Kuring
D. Adi-adi
23. Tempat Kajadian pangalamanana nyaéta di.....
A. Kebon binatang
B. Imah
C. Sakola
D. Kantin
Wacana Pikeun soal nomer 24-25
Assalamu’alaikum Wr. Wb.
Dina raraga ngalaksanakeun pangeling ngeling Maulid Nabi Muhammad SAW. Warga RT. 03 RW. 05 Cijalim Pasapen Kuningan bade ngayakeun sepitan masal gratis. Anu waktosna dinten Rebo kaping 2 mei 2012 ngawitan ti tabuh 10.00 enjing dugi ka lekasan. Tempatna di Tajug Baiturahman. Kumargi kitu Bapa/ Ibu/ Saderek diantos kasumpinganana.
Sakitu wawaran ti sim kuring, hatur nuhun kana sagala perhatosanana!
Hatur nuhun Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Kuningan, 20 Januari 2012
Ketua RT 02 Komplek Kabumen

24. Jejer/Tema dina wawaran diluhur, nyaéta...
A. Miéling Maulid Nabi Muhammad SAW
B. Sepitan massal gratis
C. Kasumpingannana
D. Acara ketua RT
25. Nu ngadamel wawaran dilur téh nyaéta..
A. Ketua RT 02
B. Bapa/ Ibu saderek
C. Sekertaris
D. Anu disepitan
26. Mana nu kaasup kana rajékan dwimurni ?
A. Rurat-rérét
B. Gegebug
C. Tulas-tulis
D. Mobil-mobil
27. Mana nu kaasup kecap rajékan dwipurwa ?
A. Buku-buku
B. Rurat-rérét
C. Kokolot
D. Tulas-tulis
28. Mana nu teu kaasup kecap rajékan trilingga ?
A. War wér wor
B. Luak-lieuk
C. Tak ték tok
D. Brang bréng brong
29. Serat nulis béwara nyaéta iwal.....
A. Basa nu merenah tur pikahartieun
B. Basana jelas, sopan, singget
C. Nepikeun béwara tong disaluyukeun
D. Ka saha ditujukeunana kudu jentré
30. Ciri wacana paguneman nyaéta iwal...
A. Ngagunakeun pola kalimah langsung
B. Ngagunakeun tanda baca kekenteng (“...”)
C. Ngagunakeun tanda baca titik dua ( : )
D. Ngagunakeun pola kalimah teu langsung
II. Jawab kalayan singget tur jentre !
1. Naon anu disebut paguneman téh?
2. Jelaskeun hartina dongéng !
3. Sebutkeun 4 unsur dongéng !
4. Jieun kalimah nu ngagunakeun kecap rundayan di handap !
A. Barangbawa b. Paraguru c. Silih tulungan
5. Tuliskeun pangalaman hidep disakola nu teu bisa dipohokeun, minimal 2 (dua) paragraf !
Download Soal PTS Bahasa Sunda Kelas 7 SMP/MTs Semester 1 Kurikulum 2013

Untuk Latihan Soal PTS Bahasa Sunda Kelas 7 Semester 1 Tahun 2020 ini bisa anda gunaka sebagai referensi dalam belajar untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi PTS kali ini. Selengkapnya silahkan download pada link dibawah ini.

Latihan Soal PTS Bahasa Sunda Kelas 7 Semester 1

Latihan Soal PTS Bahasa Sunda Kelas 7 Semester 2
  • Soal PTS Tahun 2020 : Bahasa Sunda

Latihan Soal UTS/PTS Kelas 7 SMP/MTs Semester 1
  • Soal PTS Kelas 7 Mapel Lainnya

Demikianlah artikel tentang, Latihan Soal PTS Bahasa Sunda Kelas 7 Semester 1 Tahun 2020. Selamat Belajar, Salam Sukses...!!!

Posting Komentar

0 Komentar