Ad Code

Soal PAT PAI Kelas 10 Kurikulum 2013 Tahun 2020

Ilmuguru.org - Soal PAT PAI Kelas 10 Kurikulum 2013 Tahun 2020
Soal Siap PAT/UKK PAI Kelas 10
Pada kesempatan kali ini IG (IlmuGuru) ingin memberikan informasi mengenai Soal siap Penilaian Akhir Tahun (PAT) atau Ujian Kenaikan Kelas (UKK) atau Ujian Akhir Semester Genap Mata Pelajaran PAI Tingkat SMA/MA Kelas 10 Tahun Pelajaran 2019/2020.

Penilaian Akhir Tahun (PAT) adalah serangkaian kegiatan evaluasi yang bertujuan untuk mengukur sejauh mana ketercapaian belajar santri/siswa selama satu tahun pelajaran, jenjang SMP maupun SMA.

Soal PAT/UKK ini Kami susun dari setiap Materi Pelajaran yang diberikan dalam setiap proses KBM di Kelas selama ini bersumber dari Buku Guru dan Siswa Kelas X SMA/MA Kurikulum 2013 Revisi 2017 dengan HOTs, 4C, Literasi yang dibagikan Kemdikbud dalam bentuk Elektronik (BSE).

Pada artikel kali ini kami bertujuan untuk menjadi sarana belajar bagi para siswa yang duduk di bangku Sekolah Menengah Atas (SMA/MA/SMK) yang sebentar lagi akan menghadapi Penilaian Akhir Tahun (PAT) atau Ujian Kenaikan Kelas (UKK) atau Ujian Akhir Semester Genap.

Contoh Soal dan Kunci Jawaban PAT/UKK PAI dan Budi Pekerti Kelas X (10) Semester Genap Kurikulum 2013 Tahun Pelajaran 2019/2020

1. Secara bahasa wakaf berasal dari bahasa Arab yang artinya adalah …….
A. Menahan dan Mendidik
B. Menahan dan Mencengangkan
C. Menahan dan Menceritakan
D. Menahan dan Menarik
E. Menahan dan Mencegah

2. Apakah arti kata al-man’u ……..
A. Mencurigai
B. Membaca
C. Menceritakan
D. Mencegah
E. Mencela

3. Hukum wakaf adalah …….
A. Wajib
B. Halal
C. Sunnah
D. Mubah
E. Makruh

4. Wakaf sebagai amaliyah sunnah yang sangat besar manfaatnya bagi wakif, yaitu sebagai …….
A. Waris
B. Sodaqoh jariyah
C. Amal
D. Zakat
E. Mal

5. Perhatikan ayat berikut!


Apakah hukum tajwid dari tanda yang digaris bawahi …….
A. Ikhfa
B. Iqlab
C. Izhar
D. Idgham bigunnah
E. Idgham bilagunnah

6. Kata yang sesuai dan benar untuk melengkapi terjemahan surat Ali Imran ayat 92 adalah :
“Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan sebagian harta ....... “
A. Yang sedekah
B. Yang serakah
C. Yang sayangmu
D. Yang kamu benci
E. Yang kamu cintai

7. Apakah pengertian Wakif .......
A. Orang yang berwakif
B. Orang yang menerima wakaf
C. Orang yang berwasiat
D. Orang yang berwakaf
E. Orang yang berwudhu

8. Orang yang berwakaf memiliki syarat diantaranya adalah ……..
A. Berakal & mabuk
B. Anak kecil
C. Baliq & berakal
D. Baliq & kurang mampu
E. Balik & mabuk

9. Apa arti kata al-mauquf ……..
A. Orang yang berwakaf
B. Benda yang diwakafkan
C. Pewakaf
D. Penerima wakaf
E. Nazir

10. Di bawah ini yang termasuk syarat benda yang diwakafkan adalah …….
A. Barang berharga
B. Barang tidak berharga
C. Barang tidak diketahui kadarnya
D. Barang tidak jelas
E. Barang tidak berwujud

11. Apabila seseorang meninggal, maka amalannya terputus kecuali dari tiga perkara, diantaranya adalah .......
A. Ilmu yang bermanfaat
B. Harta
C. Benda
D. Tahta
E. Anak pintar

12. Perhatikan ayat berikut ini!

Apakah hukum tajwid dari kata yang digarisbawahi .......
A. Alif lam syamsiah
B. Alif lam qomariah
C. Ikhfa
D. Izhar
E. Iqlab

13. Dari segi klasifikasinya orang yang menerima wakaf ini ada 2 macam, yaitu .......
A. Mu’ayyan & mu’ayyan
B. Mu’ayyan & Ghoiro mu’ayyin
C. Mu’ayyan & Ghoiro mu’ayyan
D. Ghoiro Mu’ayyan & Ghoiro mu’ayyan
E. Mu’ayyan & mu’ayyin

14. Di bawah ini merupakan lafaz atau ikrar wakaf, kecuali .......
A. Ta’bid
B. Tanjiz
C. Ucapan itu tidak diikuti oleh syarat yang membatalkan
D. Mencatat amal jariyah
E. Ucapan itu bersifat pasti

15. Sekelompok orang/badan hukum yang bertugas mengurus & memelihara barang wakaf, disebut .......
A. Nazar
B. Nasar
C. Nazeeer
D. Nazieer
E. Nazir

16. Orang yang menerima manfaat wakaf disebut .......
A. Wakaf
B. Wakif
C. Nazir
D. Al-mauquf
E. Al-mauquf alaihi

17. Contoh wakaf benda bergerak adalah ........
A. Tanah
B. Rumah
C. Kontrakan
D. Motor
E. Tanaman

18. Contoh wakaf benda tidak bergerak adalah ........
A. Mobil
B. Motor
C. Tanaman
D. Hak sewa
E. HAKI

19. Salah satu syarat Nazir perseorangan adalah .......
A. WNA
B. WNI
C. WNU
D. WNE
E. WNO

20. Salah satu prinsip pengelolaan wakaf adalah .......
A. Wakaf dilakukan dengan tanpa batas waktu
B. Wakaf dilakukan dengan batas waktu
C. Wakaf dilakukan dengan waktu
D. Wakaf tak jelas
E. Wakaf sengketa

21. Dalam Islam tata cara wakaf di bahas secara terperinci, hal tersebut juga sesuai dengan UU yang ada di negara kita, yaitu .......
A. UU RI No. 41 Tahun 2006
B. UU RI No. 41 Tahun 2006
C. UU RI No. 41 Tahun 2005
D. UU RI No. 41 Tahun 2004
E. UU RI No. 41 Tahun 2003

22. Perubahan dari hal / keadaan buruk menjadi yang lebih baik lagi, disebut .......
A. Hajar
B. Hijr
C. Hijrah
D. Haji
E. Hajrih

23. Titik awal dakwah Rasul di Madinah adalah .......
A. Wafatnya Siti Aisyah
B. Wafatnya Siti Khadijah
C. Wafatnya Siti Maryam
D. Wafatnya Siti Hajar
E. Wafatnya Siti Humairoh

24. Pada tahun 622 M datang kepada Rasul sebanyak 73 orang dari Madinah ke Mekkah yang terdiri dari suku .......
A. Haus & Khazraj
B. Aus & Khozra
C. Aus & Khazraj
D. Aus & Haus
E. Khazraj & Khoiro

25. Selain adanya ajakan dari penduduk Madinah, faktor lain yang mendorong Rasul hijrah dari Kota Mekkah ke Madinah adalah .......
A. Pemboikotan Madinah oleh Quraisy
B. Pemboikotan Mekkah oleh Quraisy
C. Pemboikotan Yastrib
D. Pemboikotan Munawwaroh
E. Pemboikotan Palestina

26. Salah satu contoh bentuk pemboikotan yang dilakukan oleh para kafir Quraisy terhadap Mekkah adalah .......
A. Melarang keras bergaul dengan kaum syirik
B. Melarang keras bergaul dengan kaum Madinah
C. Melarang keras bergaul dengan kaum musyawarah
D. Melarang keras bergaul dengan kaum munafik
E. Melarang keras bergaul dengan kaum muslim

27. Salah satu substansi dakwah Rasul di Madinah adalah .......
A. Membina persaudaraan antara Kaum Anshor & Kaum Penolong
B. Membina persaudaraan antara Kaum Anshor & Kaum Kafir
C. Membina persaudaraan antara Kaum Anshor & Kaum Quraisy
D. Membina persaudaraan antara Kaum Anshor & Kaum Muhajirin
E. Membina persaudaraan antara Kaum Anshor & Kaum Mutajir

28. Siapakah kaum Muhajirin.......
A. Para pengikut Rasul dari Madinah yang ikut Hijrah ke Madinah
B. Para pengikut Rasul dari Mekkah yang ikut Hijrah ke Mekkah
C. Para pengikut Rasul dari Mekkah yang ikut Hijrah ke Madinah
D. Para pengikut Rasul dari Madinah yang ikut Hijrah ke Mekkah
E. Para pengikut Rasul dari Madinah

29. Siapakah kaum Anshor .......
A. Penduduk Mekkah yang menolong Rasul & kaum Muhajirin
B. Penduduk Madinah yang menolong Rasul & kaum Muhajirin
C. Penduduk Madinah yang menolong Rasul & kaum Madinah
D. Penduduk Madinah yang menolong Rasul & kaum Yastrib
E. Penduduk Mekkah yang menolong Rasul & kaum Yastrib

30. Perhatikan ayat berikut ini!


Apakah hukum tajwid kata yang digaris bawahi .......
A. Tafkhim
B. Tarqiq
C. Ikhfa
D. Idzhar syafawi
E. Iqlab

31. Dalam interaksi sosial, kaum Muhajirin di istilahkan sebagai .......
A. Boss
B. Majikan
C. Tamu tak diundang
D. Tuan Rumah
E. Tamu

32. Dalam interaksi sosial, kaum Anshor di istilahkan sebagai .......
A. Boss
B. Majikan
C. Tamu tak diundang
D. Tuan Rumah
E. Tamu

33. Perhatikan kalimat berikut ini!

Apakah arti kalimat di atas .......
A. Telah terbit bumi ke atas kami
B. Telah terbit matahari ke atas kami
C. Telah terbit bulan purnama ke atas kami
D. Telah terbit bulan bintang ke atas kami
E. Telah terbit bintang ke atas kami

34. Dalil toleransi antar umat beragama terdapat dalam al-qur’an yaitu surat .......
A. Al-Quraisy
B. Al-Kaafirun
C. An-Naas
D. Al-Falaq
E. Al-Ikhlas

35. Di bawah ini yang bukan termasuk strategi dakwah Rasul di Madinah adalah .......
A. Meletakkan dasar-dasar kehidupan bermasyarakat
B. Meletakkan dasar-dasar batu ka’bah
C. Membangun masjid
D. Membangun ukhuwah islamiyah
E. Menjalin persahabatan dengan pihak lain yang non muslim

36. Apakah arti kata Fathu Makkah .......
A. Hijrah dari mekkah
B. Hijrah ke Madinah
C. Penaklukan Mekkah
D. Penduduk Mekkah
E. Penduduk Madinah

37. Di bawah ini merupakan contoh dari Ukhuwah Islamiyah, Kecuali .......
A. Saling menasehati dengan baik
B. Saling menghormati
C. Tidak mencela
D. Tolong menolong dalam keburukan
E. Tolong menolong dalam kebaikan

38. Rasul sering di sebut juga sebagai USWATUN HASANAH, apakah arti kata dari kalimat yang digarisbawahi .......
A. Orang yang jujur
B. Sauri tauladan umat
C. Sauri tauladan yang baik
D. Orang yang bijak
E. Orang yang baik

39. Ketika Khutbatul Wada, Rasul berpesan kepada umatnya agar berpegang teguh terhadap 2 pedoman, yaitu .......
A. Al-Qur’an & Ijma
B. Al-Qur’an & Sunnah
C. Al-Qur’an & Qiyas
D. Al-Qur’an & Ijtihad
E. Al-Qur’an & Ra’yu

40. Kapankah Rasul wafat .......
A. 12 Rabi’ul Awwal 12 H
B. 12 Rabi’ul Awwal 11 H
C. 12 Rabi’ul Awwal 10 H
D. 11 Rabi’ul Awwal 12 H
E. 11 Rabi’ul Awwal 11 H

Ingat Soal ini hanya untuk latihan saja, Ada atau tidaknya dalam ujian yang sebenarnya, kami tidak bisa bertanggung jawab

Download soal PAT PAI Kelas 10 Kurikulum 2013


Untuk Soal PAT PAI Kelas 10 Kurikulum 2013 Tahun 2020. Soal PAT/UKK ini bisa anda gunaka sebagai referensi dalam belajar untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi PAT/UKK tahun ini. Untuk selengkapnya Silahkan Download pada link dibawah ini.Download Soal PAT PAI Kelas 10 Tahun 2020

Demikianlah artikel tentang, Soal PAT PAI Kelas 10 Kurikulum 2013 Tahun 2020. Selamat Belajar, Salam Sukses...!!!

Posting Komentar

0 Komentar