Komentar Anda

Soal PAT Bahasa Sunda Kelas 10 Kurikulum 2013 Tahun 2020

Ilmuguru.org - Soal PAT Bahasa Sunda Kelas 10 Kurikulum 2013 Tahun 2020
Soal Siap PAT/UKK Bahasa Sunda Kelas 10
Pada kesempatan kali ini IG (IlmuGuru) ingin memberikan informasi mengenai Soal siap Penilaian Akhir Tahun (PAT) atau Ujian Kenaikan Kelas (UKK) atau Ujian Akhir Semester Genap Mata Pelajaran Bahasa Sunda Tingkat SMA/MA Kelas 10 Tahun Pelajaran 2019/2020.

Penilaian Akhir Tahun (PAT) adalah serangkaian kegiatan evaluasi yang bertujuan untuk mengukur sejauh mana ketercapaian belajar santri/siswa selama satu tahun pelajaran, jenjang SMP maupun SMA.

Soal PAT/UKK ini Kami susun dari setiap Materi Pelajaran yang diberikan dalam setiap proses KBM di Kelas selama ini bersumber dari Buku Guru dan Siswa Kelas X SMA/MA Kurikulum 2013 Revisi 2017 dengan HOTs, 4C, Literasi yang dibagikan Kemdikbud dalam bentuk Elektronik (BSE).

Pada artikel kali ini kami bertujuan untuk menjadi sarana belajar bagi para siswa yang duduk di bangku Sekolah Menengah Atas (SMA/MA/SMK) yang sebentar lagi akan menghadapi Penilaian Akhir Tahun (PAT) atau Ujian Kenaikan Kelas (UKK) atau Ujian Akhir Semester Genap.

Contoh Soal dan Kunci Jawaban PAT/UKK Bahasa Sunda Kelas X (10) Semester Genap Kurikulum 2013 Tahun Pelajaran 2019/2020

1. Carita rahayat nu eusina nyaritakeun ngeunaan asal-usul hiji kajadian atawa tempat,disebut....
A. Mitos
B. Pamuk
C. Sasakala
D. Parabel
E. Pabel

2. Kecap asal nu di ulang kalawan utuh (sagemblengna) tapi teu robah sora, disebut ...
A. Dwi murni
B. Dwi réka
C. Trilingga
D. Wancahan
E. Kantétan

3. Dongéng “Si Kabayan, Baridin, Kaspo" kaasup kana conto dongéng ....
A. Pabel
B. Parabel
C. Sagé
D. Babad
E. Mitos

4. Di handap Ieu nu kaasup kana wanda prosa buhun, nya éta ....
A. Dongéng
B. Novel
C. Carita pondok
D. Puisi
E. Carita drama

5. Pakaman basa/ungkara basa anu dipaké harti injeuman sarta eusina mangrupa babandingan nu ngagambarkeun kaayaan, kalakuan, jaung pasipatan jelema mangrupa wangenan tina ....
A. Biantara
B. Babasan
C. Paribasa
D. Palanggeran biantara
E. Palanggeran paribasa

6. Saprak harga BBM naék, para pamayang loba nu alih propési jadi kuli bangunan ka kota, pajar téh jauh teuing jeung hasil nu ditarimana. Kecap pamayang hartina ....
A. Tukang moro
B. Tukang nakol bedug
C. Juru ladén
D. Tukang ngala Iauk di Iaut
E. Tukang nabeuh gamolan

7. Mangkukna kuring meuli nangka di pasar téh masih satalén sapasina téh... Na ari ayeuna geus naék deui jadi 30 sén, Kecap nu digurat handap dina kalimah di Iuhur sama hartina jeung ....
A. 25sén
B. 10 sén
C. Sén .
D. Sagulden
E. Saringgit

8. Pakasaban bapana Arif mah sapopoéna téh tukang nyieun parabot tina beusi. Istilah tina kecap digurat badag nya eta…
A. Paninganggaran
B. Pamayang
C. Panday
D. Paledang

9. Di handap ieu conto tina kecap kantétan rakitan anggang anu nuduhkeun lantaran, nya éta ....
A. Peupeus kabanting
B. Indung beurang .
C. Gandawesi
D. Sapu tangan
E. Kabéhjawaban salah

10. Carita pamohalan nu eusina nyaritakeun kalakuan jalma nu teu lumrah atawa teu umum jeung jalma liannya, disebutna dongéng ....
A. Dongéng sato
B. Sagé
C. Mite
D. Pamuk
E. Parable

11. Di handap ieu nu kaasup kana conto babad. Iwal ....
A. Babad Dermayu
B. Babad Cirebon
C. Sasakaia Tangkuban Parahu
D. Sasakala Tampo Mas
E. Sangkuriang

12. Riwayat atawa lalaakon hirup hiji jalma dina wangun tulisan nu ditulis ku batur, disebut ....
A. Otobiografi
B. Biografi
C. Geografi
D. Biologi
E. Seismografi

13. Kasenian ngaréka basa nu diwangun ku cangkang jeung eusi, pikeun ngedalkeun maksud anu henteu saceplakna bari dipamrih karesmianana, disebut ....
A. Dongéng
B. Carita
C. Sisindiran
D. Sindir
E. Babasan

14. Ilikan pupuh ieu di handap !
Dina témbok ngajeblag tapak sapatu
Nu bogana pasti jurig
Da jalma mah moal kitu
Ngaliwat geus maranti
Ngalangkung ka lawang panto.
Pupuh di Iuhur disebut pupuh ....
A. Magatru
B. Kinanti
C. Sinom
D. Wirangrong
E. Balakbak

15. Emh.. Meni kacida éta si Budi! Piraku méré téh meni sa ménél! Kecap nu digurat handap sarua hartina jeung....
A. Anak gajah
B. Anak Iélé
C. Gedé pisan
D. Loba pisan
E. Saeutik pisan

16. Sisindiran nurutkeun wangunna dibagi tilu, nya éta… kajaba!
A. Wawamgsaian
d. Bangbalikan
B. Paparikan
e. Rajékan
C. Rarakitan

17. Trayowingsati catur satani sapta sahasrari hartina nya éta....
A. 7423
d. 2437
B. 2347
e. 7243
C. 7324

18. Ngomong henteu togmol tapi ku jalan dibalibirkeun, disebut ....
A. Dongéng
B. Carita
C. Sisindiran
D. Sindir
E. Babasan

19. Di handap ieu mangrupa conto dongéng anu nyaritakeun kahirupan jalma di masarakatna jeung sajarahna, nya éta ....
A. Prabu Kéan Santang
B. Pangéran Diponegoro
C. Ki Bagus Rangin
D. Pangéran Antasari
E. Nyi Roro Kidul

20. Dina istilah pancakaki, upama nyebutkeun kulotna tina bao disebut ....
A. Aki
B. Udeg-udeg
C. Jangga waréng
D. Kakait siwur
E. Bao

21. Dua kecap nu tau bisa dipisahkaun atawa diselapan kecap-kecap séjén disebut ....
A. Aneksi
B. Reduplikasi
C. Compositum
D. Peyorasi
E. Asimilasi

22. Jejer atawa poko nu dijieun dangding disebut ....
A. Pupuh
B. Dangding
C. Guguritan
D. Gum lagu
E. Guru wilangan

23. Sora panungtung di unggal padalisan nu aya dina pupuh disebut ....
A. Pupuh
B. Dangding
C. Gugurita
D. Guru Iagu
E. Guru wiiangan

24. Carita anu parondok, loba unsur pamohalanana tapi miboga ajén moral nu ditepikeun disabut ....
A. Dongéng
B. Puisi
C. Sajak
D. Novel
E. Carita pondok

25. Dongéng osokk disabut ogé carita ....
A. Carita rakyat
B. Carita pondok
C. Carita sambung
D. Carita kriminal
E. Carita drama

26. Dina jaman bihari, dongéng sumebar ku cara ....
A. Tinulis
B. Modem
C. Tatalépa
D. Dirakam
E. Internet

27. Riwayat hirup anu ditulis ku dirina sorangan tur nyaritakaun kahirupan pribadina, disabut ....
A. Otobiografi
B. Biografi
C. Geografi
D. Biologi
E. Seismografi

28. Karangan anu eusina nyaritakeun pangalaman, bisa digolongkeun kana janis karangan ....
A. Narasi
B. Éksposisi
C. Persuasi
D. Déskripsi
E. Arguméntasi

29. Karangan anu eusina ngagambarkeun kaayaan hiji hal atawa kajadian, bisa disebut karangan wangun …
A. Arguméntasi
B. Éksposisi
C. Déskripsi
D. Parsuasi
E. Narasi

30. Di handap ieu aya hal-hal anu kudu diparhatikaun dina nyaritakeun pangalaman, iwalti ....
A. Milih jejer anu matak pikarasapeun
B. Napikeun kalimah bubuka anu hadé
C. Nyaritakeun pangalaman kalawan ngaguluyur
D. Ngagunakaun basa anu teu kaharti ku batur
E. Nyarita kalawan sikep nu hadé

II. Essay !

1.Aya sabaraha padalisan ari pupuh Mijil sapadana ?
2.Cing jieun ku hidep karangan pupuh Mijil, sapada !
3.Sebutkeun 5 ngaran anak sasatoan !
4.Jelaskeun ku hidep 5 waktu dina sapoe sapeuting !
5.Naon anu disebut Majas ironi ? Jelaskeun ! Tulis contona!

Ingat Soal ini hanya untuk latihan saja, Ada atau tidaknya dalam ujian yang sebenarnya, kami tidak bisa bertanggung jawab

Download soal PAT Bahasa Sunda Kelas 10 Kurikulum 2013


Untuk Soal PAT Bahasa Sunda Kelas 10 Kurikulum 2013 Tahun 2020. Soal PAT/UKK ini bisa anda gunaka sebagai referensi dalam belajar untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi PAT/UKK tahun ini. Untuk selengkapnya Silahkan Download pada link dibawah ini.Download Soal PAT Bahasa Sunda Kelas 10 Tahun 2020

Demikianlah artikel tentang, Soal PAT Bahasa Sunda Kelas 10 Kurikulum 2013 Tahun 2020. Selamat Belajar, Salam Sukses...!!!

Posting Komentar

0 Komentar