Komentar Anda

Soal dan Kunci Jawaban PAT Bahasa Jawa Kelas 11 K13 Tahun 2020

Ilmuguru.org - Soal dan Kunci Jawaban PAT Bahasa Jawa Kelas 11 K13 Tahun 2020
Soal Siap PAT/UKK Bahasa Jawa Kelas 11
Pada kesempatan kali ini IG (IlmuGuru) ingin memberikan informasi mengenai Soal siap Penilaian Akhir Tahun (PAT) atau Ujian Kenaikan Kelas (UKK) atau Ujian Akhir Semester Genap Mata Pelajaran Bahasa Jawa Tingkat SMA/MA Kelas 11 Tahun 2020.

Penilaian Akhir Tahun (PAT) adalah serangkaian kegiatan evaluasi yang bertujuan untuk mengukur sejauh mana ketercapaian belajar santri/siswa selama satu tahun pelajaran, jenjang SMP maupun SMA.

Soal PAT/UKK ini Kami susun dari setiap Materi Pelajaran yang diberikan dalam setiap proses KBM di Kelas selama ini bersumber dari Buku Guru dan Siswa Kelas XI SMA/MA Kurikulum 2013 Revisi 2017 dengan HOTs, 4C, Literasi yang dibagikan Kemdikbud dalam bentuk Elektronik (BSE).

Pada artikel kali ini kami bertujuan untuk menjadi sarana belajar bagi para siswa yang duduk di bangku Sekolah Menengah Atas (SMA/MA/SMK) yang sebentar lagi akan menghadapi Penilaian Akhir Tahun (PAT) atau Ujian Kenaikan Kelas (UKK) atau Ujian Akhir Semester Genap.

Contoh Soal dan Kunci Jawaban PAT/UKK Bahasa Jawa Kelas XI (11) Semester Genap Kurikulum 2013 Tahun 2020

1. Komposisi syair utawa ganjaran kang diajab bisa nggambarake penguripan lan watak lewat tingkah laku ( akting ) lan dhialog kang dipentasake, diarani.....
A. Sendratari
B. Drama
C. Geguritan
D. Artikel
E. Irah-irahan

2. Drama kang wujude basa pinathok ( puisi ), yaiku.. ..
A. Drama Absurd
B. Drama Domestik
C. Drama Liris
D. Drama Rakyat
E. Drama Ria

3. Drama kang nyritakake panguripane rakyat biyasa, diarani ...
A. Drama Domestik
B. Drama Heroik
C. Drama Liris
D. Drama Borjuis
E. Drama Waca

4. Ing pementasan drama, kang kudu dipahami kanggo paraga, yaiku....
A. Teks wacan
B. Alur critane
C. Perane
D. Panggonane
E. Kanca maine

5. Sakliyane naskah drama kang dipahami dening paraga, uga klawan sapa.....
A. Koreografi
B. Lawan main
C. Sutradhara
D. Kameramen
E. Musikalisasi

6. Penghayatan kanggo paraga uga penting, apa ta manfaate....
A. Sreg ing panggung
B. Dredegan
C. Ora kaku
D. Percaya dhiri
E. Bisa luwih konsentrasi

7. Nyiapake bab-bab kang mbok manawa bisa maujud utawa dumadi, ateges....
A. Konsentrasi
B. Jaga-jaga
C. Positip
D. Imajinasi
E. Luwes

8. Gerakan kang nindhakake senam,kanthi muter pundhak lan ngeruthake bathuk, diarani....
A. Olah kanoragan
B. Olah Bawa
C. Olah Tubuh
D. Olah Swara
E. Gladen

9. Latihan kang gegayutan klawan pelafalan, intonasi utawa tempo sajroning pangucapan, diarani...
A. Olah Swara
B. Olah Tubuh
C. Olah Raga
D. Olah Bawa
E. Karaoke

10. Cerita cekak (cerkak), drama lan novel duweni babagan kang pada, amarga ...
A. Duweni paraga, watak, tema, latar
B. Dhialoge paraga
C. Panggonan kang amba
D. Tokoh/paraga
E. Tema lan karakter paraga

11. Tokoh/paraga ing drama ana (3) watake, yaiku...
A. Antagonis, protagonis, sensitiftif
B. Sensitif, erotis, medis
C. Antagonis, protagonis, tritagonis
D. Sensor, ritme, imajinasi
E. Irah-irahan, guru lagu, antagonis

12. Paraga kang duweni watak jahat, diarani...
A. Taksis
B. Protagonis
C. Supra hit
D. Antagonis
E. Tritagonis

13. Istilah tembung “pawiwahan” ateges pada karo....
A. Panggonan
B. Dumadi
C. Katresnan
D. Dumunung
E. Perkawinan

14. Tembung “Mahargya“ apa tegese....
A. Penyambutan
B. Lenggahan
C. Tindakan
D. Sugeng rawuh
E. Menehi

15. Tembung “kirang langkung, ateges.....
A. Pinarak
B. Kurang luwih
C. Dumadakan
D. Merhatekaken
E. Dhumateng

16. Paraga kang nggambarake watak alus lan ngajeni, diarani....
A. Antagonis
B. Tritagonis
C. Sinis
D. Protagonis
E. Apikan

17. Sadurunge miwiti piwulangan, bu guru ngajak...
A. Nyanyi
B. Donga marang Gusti
C. Ngresiki kelas
D. Nindakake pretes
E. Njlentrehake tujuan piwulangan

18. Sapa ta ibu Dra. Hj. Farikhah iku...
A. Kepala Perputakaan
B. Proktor
C. Kepala Man Baureno
D. Kepala Tata Usaha
E. Waka Kurikulum

19. Kenapa pelajaran Bahsa Jawa, diterapne ing sekolahan, supaya...
A. Para siswa pinter basa
B. Para siswa ngerti unggah ungguh basa
C. Pinter nembang Jawa
D. Ben ngerti aksara Jawa
E. Jawaban kabeh bener

20. Ing mata pelajaran Basa Jawa, ana unggah-ungguh basa, isine.....
A. Maceme basa (ngoko lugu, andhap,krama madya,inggil)
B. Basa krama
C. Basa ngoko lugu
D. Basa madya
E. Basa campuran

21. Sapa ta Bapak Kiswanto, S.Pd iku....
A. Satpam
B. Proktor
C. Kepala Laboratorium
D. Waka Humas
E. Waka Kurikulum

22. Dina pendidikan Nasional, di pengeti saben tanggal....
A. 17 Agustus
B. 2 Mei
C. 21 April
D. 20 Mei
E. 10 Nopember

23. Karesikan kelas iku dadi tanggung jawabe lan kudu ditindakakake sapa ? ...
A. Pak Guru
B. Pak penjaga
C. Pak Satpam
D. Warga sekolah
E. Ibu Kantin

24. Sing njalari awak sehat lan ora ketaman lara iku kudu...
A. Mangan wareg
B. Jaga kesehatan, mangan bergizi
C. Melu kerja bakti
D. Olah raga
E. B lan D bener

25. Lumrahe guru marang murid iku migunakake basa.....
A. Ngoko lugu/wantah
B. Ngoko alus/andhap
C. Krama madya alus
D. Krama lugu/wantah
E. Krama alus/inggil

26. Lumrahe murid marang siswa sak kancane iku migunakake basa.....
A. Ngoko lugu/wantah
B. Ngoko alus/andhap
C. Krama madya alus
D. Krama lugu/wantah
E. Krama alus/inggil

27. Tembang macapat kaiet paugeran....
A. Guru swara, guru lagu, guru basa
B. Guru wilangan, guru sastra, guru basa
C. Guru basa, guru wilangan, guru swara
D. Guru gatra, guru wilangan, guru lagu
E. Guru pada, guru sastra,guru lagu

28. Tembang macapat iku cacahinh ana......
A. 11
B. 9
C. 7
D. 12
E. 10

29. Tembang Pucung kaiket paugeran 4 gatra, unine....
A. 10u,8a,7u,6e
B. 12u, 6a, 8i, 12a
C. 12i,6u,8i,8a
D. 7u, 10a,8i,7e
E. 8a,12u,10e,7i

30. Tembang Macapat kang duweni paugeran 6 gatra, yaiku....
A. Pucung, Gambuh, Pangkur
B. Sinom, Pangkur, Maskumambang
C. Kinanthi, Megatruh, Mijil
D. Mijil, Sinom, Gambuh
E. Dandhanggula, Durma, Asmarandana

31. Tembang Dhandhanggula paugerane........gatra.
A. 4 gatra
B. 5 gatra
C. 7 gatra
D. 10 gatra
E. 9 gatra

32. Tembang ing Macapat kang paugerane 9 gatra, yaiku.....
A. Mijil
B. Asmarandana
C. Pangkur
D. Gambuh
E. Sinom

33. Tembang Macapat kang paugerane 7 gatra unine 8a, 11i, 8u,7a.12u,8a,8i , yaiku.....
A. Pangkur
B. Sinom
C. Pucung
D. Mijil
E. Kinanthi

34. Omah yang di gawe rapat utawa pertemuan, diarani.....
A. Panti Wredha
B. Bale wisma
C. Griya Husada
D. Mardi Husada
E. Graha Pena

35. Sekolah kang katon resik, agrom lan endah iku diarani.....
A. Bhakti Sosial
B. Panca Sakti
C. Adi Wiyata
D. Griya Husada
E. Green House

36. Omah kanggo panggonane wong nulis/wartawan, arane....
A. Graha Husada
B. Panti Wredha
C. Pendopo
D. Graha Pena
E. Petilasan

37. Bagaskara duweni tembung dasanamane, yaiku...
A. Angin
B. Banyu
C. Langit
D. Bulan
E. Srengenge

38. Atmaja duweni tembung dasanamane, yaiku.....
A. Putra
B. Sadewa
C. Pandhita
D. Bumi
E. Segara

39. Sitoresmi duweni tembung dasanamane, yaiku...
A. Mendung
B. Langit
C. Rembulan
D. Bumi
E. Gunung

40. Raharja duweni tembung dasanamane, yaiku..
A. Putra
B. Kembang
C. Pandhita
D. Slamet
E. Dewa

41. Wong kang ngendelake kekuwatan, kepinteran lan keluhurane, diarani....
A. Jer basuki mawa bea
B. Adigang,adigung,adiguna
C. Rawe-rawe rantas
D. Anak polah bapa kepradah
E. Malang-malang tuntas

42. Cacahing gatra saben sapada, diarani.. ..
A. Guru swara
B. Guru pada
C. Guru wilangan
D. Guru tembung
E. Guru gatra

43. Kang diarani guru wilangan, yaiku....
A. Cacahing gatra saben sapada
B. Cacahing pada saben sagatra
C. Cacahing wanda saben sagatra
D. Cacahing gatra saben sawanda
E. Cacahing pada saben sawanda

44. Dhong-dhinge swara saben ing pungkasane gatra, diarani.....
A. Guru lumaksita
B. Guru sastra
C. Guru swara
D. Guru wilangan
E. Guru lagu

45. Ing aksara Jawa cacahe huruf, ana pira....
A. 15
B. 18
C. 20
D. 23
E. 25

46. Sandhangan aksara Jawa kang unine ( u ), diarani....
A. Pelik
B. Suku
C. Cecak
D. Pengkal
E. Layar

47. Sandhangan kang unine paten (ng),diarani ...
A. Taling
B. Taling tarung
C. Layar
D. Cecak
E. Pangkon

48. Tembung ”rekreasi “ yen ditulis nganggo sandhangan.. ...
A. Suku,taling,pangkon
B. Taling tarung, cecak, layar
C. Wulu, cecak, layar
D. Layar, suku, taling
E. Taling, cakra, wulu

49. Omahku ing sacedhake gunung watu
Adoh saka kutha
Resik ora ana polusi
Warga sehat bagas waras adoh lara
Ing dhuwur iki gatra-gatrane tembang.....
A. Mijil
B. Maskumambang
C. Kinanthi
D. Pucung
E. Gambuh

50. Malem minggu tuku tahu
Tahu bumbu enak gurih
Ora lali ngajak adhi
Adhi siji sing wibawa
Sapolahe merak ati
Ing dhuwur iki gatra-gatrane tembang......
A. Pucung
B. Asmarandana
C. Kinanthi
D. Sinom
E. Pangkur

Ingat Soal ini hanya untuk latihan saja, Ada atau tidaknya dalam ujian yang sebenarnya, kami tidak bisa bertanggung jawab

Download soal dan Kunci Jawaban PAT Bahasa Jawa Kelas 11 Kurikulum 2013


Untuk Soal dan Kunci Jawaban PAT Bahasa Jawa Kelas 11 Kurikulum 2013 Tahun 2020. Soal PAT/UKK ini bisa anda gunaka sebagai referensi dalam belajar untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi PAT/UKK tahun ini. Untuk selengkapnya Silahkan Download pada link dibawah ini.Download Soal PAT Bahasa Jawa Kelas 11 Tahun 2020

Demikianlah artikel tentang, Soal dan Kunci Jawaban PAT Bahasa Jawa Kelas 11 Kurikulum 2013 Tahun 2020. Selamat Belajar, Salam Sukses...!!!

Posting Komentar

0 Komentar